Одобрена със заповед № РД09-1993 / 31.03.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

В теоретичната част на програмата се разглежда исторически създалото се културно многообразие на българския народ, като се представят предпоставките за това. Накратко се изясняват проблемите с етническия състав на българския народ и същността на различните традиционно практикувани религии – християнство, ислям, юдеизъм. Изясняват се преките връзки между всяка религия и свързаната с нея празнична система. Подробно се представят и обсъждат основните моменти и характерни особености на празничния календар на българи, турци, цигани, арменци, ервеи и др. малки общности, населяващи България. Изясняват се различията и разминаванията между държавен и църковен празничен календар. Засягат се проблемите свързани с промяната на календара от Юлиански към Грегориански и последиците от това за празничните системи на отделните общности. Проследява се връзката на съществуващите културни модели на отделните общности с практикувания от тях празничен календар. На тази стабилна теоретична основа се осъществява практическата част от обучението, която стъпва на индивидуалното, груповото и регионално познание на обучаемите по разглежданите теми. Посредством структурирани дискусии по предварително зададени теми, обвързани с общностите в региона анализ на проблемни теми, търсене на решения на частни за дадено училище проблеми, се постига трайно практическо усвояване на преподаваната материя и осмисляне на нейните широки възможности за въвеждане в работата на всеки обучаем.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: доц. д-р Джени Маджаров
Начин на завършване на обучението: Тест