Одобрена със заповед № РД09-730 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Предвижда се обучението да има за логически център разбирането на педагога за правата на детето в образованието в ценностен контекст. Проследява се значимостта на националното и международно законодателство – Конвенция на ООН за правата на детето и постановки на ЗПУО за промяната в традиционни нагласи на педагозите. Предлага се модел за измерване на отношението към детето в образователната институция в дименсия „справедливо-несправедливо” и авторска изследователска методика.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: доц. д-р Елена Петкова
Начин на завършване на обучението: Защита на проект