Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Съотношението на практическата и теоретичната част е 60 на 40. Програмата се представя технология на социално – педагогическия тренинг за педагогическо взаимодействие с родителя, типове и видове семейства. В теоретичен план учителите се запознават с технологията на един вид основна форма за взаимодействие с родителите :етапи, стъпки и равнища. Цел, методи, похвати, средства и резултат. Интеактивната форма за взаимодействие сродители се основава на ДОСПО /2016/, спрямо закона за предучилищното и училищното образование /2016/ На учителите се предлага примерна апробиранапедагогическа технология на социално – педагогически тренинг с родителитепотеми, актуални за психическото, физическото и социалното развитие на три – седемгодишнотодете./ ДОССРПС – 2016/ Практическата част включва работа в групи на учители, спрямотехниятпрофил на компететност и кариерен статус / старши и главни учители/ за разработване модули на тази форма за работа с родителите в условията на наавторски и традиционни детски градини, взависимост от стратегията за развитието на детската градина и избраната от неяпрограмна система.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: проф. д-р Ирина Колева
Начин на завършване на обучението: Защита на проект; Защита на разработен модул на социално – педагогически тренинг в условията на детската градина