Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата се представя технологии на основни и допълнителниформи на педагогическо взаимодействие по рефлексивният подход, в условията на детската градина. Ситуацията, катоосновна форма на педагогическо взаимодействие. Ателието, катодопълнителна форма на педагогическо взаимодействие. В теоретичен план учителите се запознават с основните положения и аспектите на рефлексивният подход, по националната стратегия за ученее презцелия живот / 2016 -2020/ и ДОСПО /2016/, спрямо закона за предучилищното и училищното образование /2016/ На учителите се предлага примерна апрабиранапедагогическа технология на ситуацията и ателието, реализиращаидеите и копметентностите на детскияучител по ДОСПО и ДОССРПС. Практическата част включва работа в групи на учители, спрямотехниятпрофил на компететност икариерен статус / старши и главни учители/ за разработване на примерниосновни и допълнителниформи на педагогическа взаимодействие в условията на авторски и традиционни детски градини, взависимост от стратегията за развитието на детската градина и избраната от неяпрограмна система.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: проф. д-р Ирина Колева
Начин на завършване на обучението: Защита на проект; Защита на разработени план-сценарии на ситуации и ателиета в условията на детската градина