Одобрена със заповед № РД09-723 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Радикалните промени в информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са допринесли за развитие на нова форма на обучение – наред с традиционното присъствено обучение, в системата на основното и средно образование се открива потенциал за внедряване на различни форми на дистанционно обучение. Новата генерация ученици притежава ИКТ умения за достъп до голямо разнообразие от информационни ресурси. Това ще спомогне за бързото им адаптиране към дистанционни форми на обучение, съобразно средата и спецификата на учебния материал. Отдалеченият достъп до електронно образователно съдържание се реализира посредством сложна информационна и комуникационна инфраструктура. Програмата е насочена към повишаване на професионалната квалификация на обучаемите в съответствие със Закона за предучилищното и училищно образование и критериите за атестиране. Демонстрират се възможностите на съвременните ИКТ за изграждане, управление и поддържане на съвременни платформи за персонализирано управление на електронно обучение. Теоретичната част предлага въведение в общосистемни въпроси, по отношение на функциониране на елементите и процесите в информационната и комуникационна инфраструктура за реализиране на среда за електронно обучение. Практическата част е свързана с обогатяване и усъвършенстване на академичната, педагогическата, комуникативната и административната компетентност на учителя.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: доц. д-р Кирил Късев, доц. д-р Мария Ненова
Начин на завършване на обучението: Тест