Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Образование за демократично гражданство цели представянето пред обучаемите на знания, умения с оглед на подкрепата и защитата на правата на човека и основните свободи. В курса на обучение участниците осъзнават, че активното гражданство означава преди всичко активно участие на гражданите в живота на техните общности, а оттам и в демократичния живот, под формата на дейности и вземане на решения. Активното гражданство е нещо повече от участие в благотворителност, гласуване на избори или доброволчество. Демократично гражданство е основано на правния статут на гражданите и включващо всички аспекти на живота в демократично общество, свързани с широк набор от теми като, например, образование, култура, устойчиво развитие, недискриминация, приобщаване на етнически малцинства, участие в обществото на хора с увреждания, равнопоставеност на половете, включително равно участие на жените и мъжете във вземането на решения.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: гл. ас. д-р Никола Бенин, Радка Данчовска
Начин на завършване на обучението: Презентация