Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е предназначена за учители от всички степени на средното училище. Насочена е към повишаване равнището на педагогическата им квалификация по отношение на изграждане у учениците на мотивация за учене и формиране на умения за самостоятелно учене, като ключова компетентност. Теоретическата част от програмата е ориентирана към: разкриване на същността на някои съвременни теории и подходи за повишаване на мотивацията за учене на учениците; обогатяване на знанията на педагогическите специалисти за същността и значението на самостоятелното учене като ключова компетентност. Акцент се поставя върху етапите в процеса на самостоятелното учене при ученици от различни възрастови групи, върху различни конструктивни подходи за формиране на тази компетентност и формулиране на критерии за оценяване на самостоятелно учене при различни дейности. Практическата част включва присъствен тренинг и самостоятелни онлайн дейности, при които участващите педагогически специалисти: предлагат варианти за конкретизация на подходи за повишаване на мотивацията за учене и на ключовата компетентност „Умение за самостоятелно учене” в зависимост от възрастовите особености на учениците и учебния предмет; конструират модели за подпомагане и оценяване на самостоятелното учене в клас и в извънкласни форми; определят елементи от портфолио на ученика за оценка и самооценка на самостоятелното учене; определят етапи в изпълнението и разработват критерии за оценяване на учебен проект и учебни презентации.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: доц. д-р Елена Бояджиева, доц. д-р Милена Иванова
Начин на завършване на обучението: Процесът на обучение завършва с представяне и оценяване на портфолиото на всеки участник