Одобрена със заповед № РД09-632 / 22.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата се представя от актуални модели на политики и мерки на училищно ниво за намаляване на дела на отпадналите от училище и преждевременно напусналите образователната система, спрямо ЗПУО и Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система /2013-2020/. В теоретичен план директорите/учителите се запознават с актуални европейски и национални политики и мерки за повишаване на обхвата на учениците в училищното образование и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, причини за отпадането от училище и преждевременното напускане на образователната система. Практическата част включва професионално–педагогически тренинг с съответстващи интерактивни методи и интерактивна технология. Педагогическите специалисти се запознават с дейности за превенция, интервенция и реинтеграция на отпадналите от училище ученици и компенсиране на преждевременното им напускане на образователната система. Механизми на взаимодействие на национално, регионално и местно ниво. Разработване на политики и мерки на училищно ниво за превенция, интервенция и компенсиране на отпадането от училище и преждевременното напускане на образователната система в план: училищен мениджмънт, подкрепа на педагогическите специалисти и подкрепа на учениците Разработване на модел на стратегии/програми на училището/класа за превенция, интервенция и реинтеграция на отпадналите от училище и компенсиране на преждевременното напускане на образователната система.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: проф. д-р Ирина Колева
Начин на завършване на обучението: Портфолио с три вида дейности