Одобрена със заповед № РД09-1996 / 31.03.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е предназначена за учители по всички прeдмети в средното училище. В резултат на обучението си по тази програма учителите ще бъдат запознати със световните тенденции в областта на т. нар. мобилно обучение, от една страна, и ще придобият практически умения за работа с няколко безплатни мобилни приложения за формиращо оценяване на учениците по време на клас, от друга страна. Теоретичната част включва: (1) анализ на възможностите на облачните технологии за пренос, анализ и съхранение на данни; (2) дидактически възможности на преносимите устройства (таблети и смартфони); (3) методи и техники за формиращо оценяване на класната стая в среда на мобилни технологии; (4) представяне на съответни мобилни приложения за формиращо оценяване. Практическата част включва: (1) регистрация в съответната платформа; (2) запознаване с ресурсите на всяка една от платформите; (3) инсталиране и работа със съответното мобилно приложение; (4) работа с базата данни, достъпни от акаунта на участника – създаване на класове, електронни ресурси (банки от задачи и въпроси за формиращо оценяване), съхраняване и работа с резултатите от формиращото оценяване. Курсът приключва с разработване на самостоятелен проект – курсова работа. Препоръчително (но не задължително) е участниците да разполагат със собствени смартфони/таблети и (евентуално) лаптопи (за работа със съответните платформи). Обучението се извършва в мултимедийна среда с проектор и безжичен интернет.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: гл. ас. д-р Ивелина Коцева
Начин на завършване на обучението: Курсова работа