Одобрена със заповед № РД09-683 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е предназначена за педагогически специалисти – учители по учебните предмети от КОО „Природни науки и екология“ в прогимназиален и гимнозиален етап. Насочена е към повишаване равнището на професионални компетентности, свързани с усъвършенстване на педагогическата практика в съответствие със Закона за предучилищното и училищно образование (2016 г.) и критериите за атестиране. Теоретичната част е ориентирана към оптимизиране на дейностите и усъвършенстване на уменията на учителите за постигане на ДОС за общообразователна и профилирана подготовка и ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Междупредметната интеграция е представена като съществен елемент от европейската образователна политика (ЕКР за учене през целия живот и Европейската референтна рамка на ключовите компетентности) и нормативната документация за средното училище. Концептуално интеграцията е представена в три взаимосвързани среза за анализ – нормативен, съдържателен и технологичен. Практическата част включва индивидуална и групова дейност на учителите за конструиране на модели на процес на обучение, базиран на интеграция по съдържание и по умения, както и задачи за формиране и оценяване на ключови компетентности.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: проф. д-р Наташа Цанова, доц. д-р Надежда Райчева, гл. ас. д-р Иса Хаджиали
Начин на завършване на обучението: Защита на проект