Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Доказва се иновационен педагогически опит, включително в дейност по образователен проект. Демонстрира се иновационна педагогическа практика в детската градина по отношение на външна и вътрешна педагогическа среда. Обучението в майсторския клас се ръководи от екип преподаватели, които съдействат за представянето на добрите идеи и практики, обучават в умения за провеждане на собствена изследователска дейност, описването и в научно – методическа статия или в научна разработка, контакти с реферирани списания. Програмата е интегрална част от националния проект за реформиране на образователната система и за осигуряване на качествено образование в съответствие с европейските системи за контрол и управление на качеството и програма 2020. Програмата представя прогноза на спецификата на използваните иновационни рефлексивни методи за изграждане на профил на учителя, спрямо неговите личностни и професионални компетентности, спрямо ДОС за статута и развитието на педагогическитеспециалисти. /МОН – 2016/ Маркират се модели на психологически профил на личността на учителя, спрямо приложението на рефлексивният подход, като целеполагащ спрямо националната стратегия за Ученепрезцелия живот : 2016 – 2020./МОН/ Основната цел на програмата е избор и приложение от учителите на включващи педагогически модели за рефлексия на знания и емоционалната интелигентност на детето в план: саморазвитие, самопознание и самоусъвършенстване.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: проф. д-р Ирина Колева, доц. д-р Елена Петкова, Любомира Христова
Начин на завършване на обучението: Защита на проект; Защита на рефлексивна технология на основна и допълнителна форма на педагогическо взаимодействие в детската градина и писмена разработка за публикаци.