Одобрена със заповед № РД09-635 / 22.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата залага на придобиване на знания, умения и компетенции за обучение и работа в интеркултурна среда. Съотношението на практическата и теоретичната част е 60 на 40. Програмата е в унисон с целите на Държавния образователен Стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование на МОН (2016). Предлаганият и апробиран педагогически модел се състои от прилагане на методи от областта на етнологията и етнопедагогиката с цел придобиване на релевантни знания за различни култури с цел изграждане на емпатийни модели на поведение сред учениците, създаване на активни личности с граждански позиции, основани на толерантност и приeмане на различието. Практическата част включва групова дейност на учителите, процедури за диагностиране (теренни проучвания) на семейства от различни етнически групи, разрешаване на казуси, проблемни ситуации и др.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: гл. ас. д-р Виолета Коцева-Попова
Начин на завършване на обучението: Защита на проект