Одобрена със заповед № РД09-734 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Предвижда се обучението да има за логически център разбирането на педагога за консуматорския модел на поведение като образователен проблем. Проследява се процесът на ценностно формиране на личността и ценностната криза в глобалното общество. Анализира се връзката между функционалната неграмотност и училищната агресия като образователни феномени от една страна, а от друга – обществените, вкл. семейни нагласи за консуматорски тип съществуване. Разглеждат се нормативните възможности и рамки за формирането на конструктивна и граждански активна личност – ЗПУО, Стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование. В програмата се предлага модел за промяна на нагласите и превенция на консуматорството. Предоставя се мeтодика за формиране на просоциална култура чрез добри образователни практики.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: доц. д-р Елена Петкова
Начин на завършване на обучението: Защита на проект