Одобрена със заповед № РД09-695 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Акцент се поставя върху контролиране, насърчаване и отчитане участието на учителите, помощник-възпитателите, родителите, помощния персонал, децата или в образователния процес и своевременно информиране на субектите за силните и слабите страни на институцията, за възможностите и заплахите във функционирането й. Цел са набелязаните мерки за преодоляване на предизвикателства при повишаването на квалификацията, формирането на екипност и съпричастност в атмосфера на доброжелателност и устойчиво и конкурентноспособно институционално развитие. Програмата се фокусира върху изясняване на научните основи на качеството, представено като акцент на законодателната политика в образованието на 21 век върху ЗПУО. Извеждат се принципите за постигане на качество на образователната институция, като се отнасят и до функционирането й като публична, отворена, образователна и социална среда, център за диалог, сътрудничество и интелектуален просперитет на субектите в нея. Очертават се примерни критерии, показатели и индикации по посока на мониторинга: формулирането на целите, постигането на очаквани резултати, институционалната култура и институционалния портрет.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: проф. д-р Весела Гюрова, проф. д-р Димитър Гюров
Начин на завършване на обучението: Защита на проект