Одобрена със заповед № РД09-689 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е предназначена за учители по човекът и природата и химия и опазване на околната среда. Насочена е към повишаване на тяхната професионална квалификация по отношение на приложение на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за подобряване на природонаучното и химическо образование в училище. Теоретическата част от програмата включва представяне на компетентности на учители за приложение на електронно обучение в съответствие с международно утвърдени изисквания. Ориентирана е още към: запознаване на учителите с особеностите на мултимедийно представяне на природни и химични обекти; разкриване на възможностите на компютърните симулациите и видео за осъществяване на изследователски подход в класната стая; включване на компютъра, интернет и приложения в практическите дейности по природни науки. Представянето на критерии и показатели за оценка на образователните качества на електронни учебни ресурси по химия е съществен елемент от тази част. Практическата част от програмата има два акцента. При първия участниците ще имат възможност да търсят и оценяват електронни учебни ресурси, както и да разработват варианти за интегрирането им в процесите на учене и преподаване. Втората част на практическата работа предполага самостоятелно разработване на електронни ресурси чрез достъпни в училищна среда инструменти и тяхното публикуване.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: доц. д-р Милена Иванова
Начин на завършване на обучението: Представяне и защита на примерната разработка на урок с интегриране на ИКТ по химия и опазване на околната среда или човекът и природата.