Одобрена със заповед № РД09-633 / 22.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата се представя от актуални форми на педагогическо взаимодействие с ученици и родители по държавния образователен стандарт «Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование» (2016), спрямо закона за предучилищното и училищното образование (2016) и стратегията на МОН за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. В теоретичен план учителите се запознават с интеркултурни подходи на педагогическо взаимодействие в условията на типове и видове училища. Апробираният педагогически интеркултурен модел се състои от: Етнопедагогически и етнопсихологически модели в интеркултурна образователна среда (2012 -2016); Модели на етнопедагогическо взаимодействие: «Семейство – училище». Практическата част включва групова дейност на учители, спрямо техният профил на компететност и кариерен статус за разрешаване на самостоятелни творчески задачи в интеркултурна и междуетническа образователна среда, в зависимост от ценностните ориентации на етническата общност или група. Форма – професионално – педагогически тренинг.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: проф. д-р Ирина Колева
Начин на завършване на обучението: Защита на проект