Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Съотношението на практическата и теоретичната част е 60 на 40. Програмата се представя от актуални форми на педагогическо взаимодействие с деца и родители по държавни образователни стандарти по предучилищно образование и ДОС « Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование» /2016/ , спрямо законът за предучилищното и училищното образование. /2016/ В теоретичен план учителите се запознават с интеркултурни подходи на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина. Апробираният педагогически интеркултурен модел се състои от : Етнопедагогически и етнопсихологически модели в интеркултурна образователна среда. Билингвална технология за усвояване на български език от деца, чийто семеен или майчин език не е български. Практическата част включва работа в групи на учители, спрямо техният профил на компететност и кариерен статус / младши, старши и главни учители/ за разрешаване на педагогически казуси и инциденти в мултикултурна образователна среда.., в зависимост от стратегията за развитието на конкретната детска градина и характеристиката на етническата общност или группа от деца и родители.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: проф. д-р Ирина Колева
Начин на завършване на обучението: Защита на портфолио по поставени педагогически задачи за апробация в педагогическата практика.