Одобрена със заповед № РД09-688 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е предназначена за учители по математика и информатика, тъй като елементи от това учебно съдържание са включени и в двата предмета и тяхното разглеждане в цялост би допринесло за развитието на по-висока степен на компетентност. Акцентът на програмата е насочен към повишаване на професионалната квалификация на учителите по отношение на прилагането на интерактивни обучаващи модули в обучението по вероятности и статистика в училище. В програмата са заложени въпроси, свързани с проектиране, приложение и оценка на интерактивни модули в обучението по вероятности и статистика. Теоретическата част е ориентирана още към възможностите за адаптиране на съществуващи учебни ресурси и среди и оценка както на степента на интерактивност така и на тяхната ефективност за развитие на стохастично мислене у учениците. Практическата част от програмата включва работа с готови обучителни модули и модели за тяхното интегриране в обучението и самоподготовката на учениците, оценка на тяхната ефективност и самостоятелно разработване на набор от ресурси, свързани с техните интереси.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: доц. д-р Елена Каращранова
Начин на завършване на обучението: Защита на проект