Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Разглеждайки родителите като партньори, европейската образователна стратегия издига тезата за преход от социална обвързаност към демократично участие на семейството в образованието. В «ЗПУО» родителите се дефинират като участници в образователния процес, които имат права и задължения по посока на ангажираността им с позитивното развитие на децата/учениците. „Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина или училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо“. Оптимизирането на компетенциите на педагогическите специалисти, в контекста на взаимодействието «образователни институции-семейство», изисква нови комуникационни стратегии за сътрудничество. Образователните акценти на програмата са свързани с концептуалните, стратегическите и тематичните приоритети на педагогическото образование на родителите, което цели запознаването им с ефективни методи и средства за позитивно възпитателно влияние. Предложените интерактивни методи и средства за повишаване на педагогическата култура на родителите акцентират върху: Придобиване от родителите на познания за потребностите и мотивите, движещи поведението на детето и причините, предизвикващи конфликти във взаимоотношенията „родители – деца“; Усвояване на умения за позитивна комуникация, адекватна реактивност към поведението на детето и ефективно възпитателно влияние.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: проф. д-р Радослав Пенев
Начин на завършване на обучението: Защита на проект