Одобрена със заповед № РД09-1989 / 31.03.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата се фокусира върху същността на интерактивните моделни технологии за използването на противоречия и противоположности в направлението/учебен предмет „Околен свят“, центриран върху интегративната функция на човека в природата и в обществото. Разглежда се ролята на тематичното образователното съдържание като ключови идеи и представи за преодоляването на схема при структурирането на опита на подрастващите. Акцент се поставя върху бинарно-ориентираните организационни форми в предучилищното и в началното образование за овладяването на интелектуални компетенции и компетенции за учене. Прилагат се примери за интерактивни технологии при прехода детска градина-първи клас. Програмата усъвършенства педагогическата академична и организационна компетентност на детския и началния учители, на директора по организиране и ръководене на образователния процес, като отчита конкретните особености на децата/учениците чрез образователните стандарти за съответните етапи в групата/класа – възрастови, когнитивни, емоционални и т.н. Тя предвижда обогатяването на възможностите на учители и директори по подбирането и по прилагането на ефективни, иновативни форми и методи, както и по използването на подходящи средства и материали (в т.ч. учебници, учебни помагала, познавателни книжки, учебни и дидактически материали и други източници на информация, включително създадени от самия него) за самоподготовката и при реализиране на интеракция.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: проф. д-р Весела Гюрова, проф. д-р Димитър Гюров
Начин на завършване на обучението: Защита на проект