Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е насочена към педагогически специалисти, които желаят да представят свои добри педагогически практики, иновации, резултати от изследователска и творческа дейност под формата на статия и да ги публикуват в специализирани научни издания. Съдържа следните основни теми: 1. Статия – същност, основни изисквания за разработване и оформяне, съгласно съвременните стандарти. 2. Подготовка на материали от собствен педагогически опит. 3. Оформяне на статията, съобразно стандартните изисквания и консултиране относно прилагането на езиковите норми на съвременния български език. В първата тема се разглеждат въпроси, свързани със същността на статиите, докладите и научните презентации, като се акцентира върху подходите за тяхното разработване при спазване на съвременните стандарти и изисквания. Втората тема включва дейностите по подготовка на материали на педагогическия специалист, свързани с неговата конкретна педагогическа, изследователска и творческа дейност. В третата тема се акцентира върху цялостното оформяне на статията и прилагането на езиковите норми на съвременния български език.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: Любомира Христова, проф. д-р Ирина Колева
Начин на завършване на обучението: Защита на проект; Презентация