Одобрена със заповед № РД09-678 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е насочена към повишаване равнището на професионални компетентности на учителя по биология, свързани с адаптиране и усъвършенстване на педагогическата практика в съответствие със Закона за предучилищното и училищно образование (2016 г.) и критериите за атестиране. Акцент в програмата са уменията и дейностите на учениците, заложени в Държавните образователни стандарти. Умението се представя като основен елемент на очакваните резултати в неговата структурна и функционална цялост, като връзки и взаимоотношения в различните учебни предмети, технология за формиране и оценяване от учителя. Технологията за формиране и оценяване на уменията е изведена в контекста на иновационни педагогически модели и качеството на образователния продукт. Индивидуалната и груповата дейност на учителите в зависимост от учебния предмет/ти, които водят е центрирана върху изграждане на модел на взаимоотношението: ДОС за общообразователна/профилирана подготовка – базисни умения – задачи за формиране на уменията – задачи за оценяване по критерии.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: проф. д-р Наташа Цанова, доц. д-р Надежда Райчева, гл. ас. д-р Иса Хаджиали
Начин на завършване на обучението: Защита на проект