Одобрена със заповед № РД09-669 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е насочена към развитие на умения на учителите по чужд език да адаптират педагогическата си практика според съвременната образователна парадигма, с фокус върху уменията и дейностите на ученика в традиционна и електронна среда. Теоретичната част предлага иновационни методически решения и добри практики за ориентирано към обучаемия учене и преподаване на чужд език за предучилищното и училищното образование. Разглежда се възможността за интегриране на ИКТ в четири аспекта: за информационен ресурс, среда за обучение, средство за комуникация и средство за оценяване. Представени са етапите на планиране, дизайн и реализация на интерактивно обучение. Отделя се внимание на формулиране на указания за индивидуализирано обучение на ученици. Коментира се качеството и оценяването, мястото и ролята на преподавателя и обучаемия в процеса на съвременното чуждоезиково обучение. Практическата част се състои от прилагане на иновационни практики за планиране, дизайн и оценяване на реално обучение за конкретния контекст на участниците. Решават се практически задачи (портфолио), с фокус върху обосноваване на избора на педагогически решения в контекста на обучението по чужд език в 21 век и нормативната документация. Частично-присъствена форма:50% присъствени занятия, онлайн подкрепа и обратна връзка. Дистанционна форма:100% неприсъствено, ресурсите и дейностите са достъпни в традиционна и интерактивна електронна форма. Присъствена форма:100% присъствени занятия в компютърна зала.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: гл. ас. д-р Анелия Кременска
Начин на завършване на обучението: Презентация; Обратна връзка за проведеното обучение; Портфолио.