Одобрена със заповед № РД09-740 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е насочена към обучаване на учителите по „човекът и природата“ и физика и астрономия, по придобиване на знания и умения и формиране на компетентности за използване на съвременни образователни стратегии, свързани с преподаване на физични знания. Познаването и използването на изследователските подходи в обучението е тясно свързано с новите обществени потребности, отразени в учебните програми по природни науки. В теоретичен план се разглеждат понятията научно-изследователски подходи, съвременни класификации на знанията и таксономии, природонаучна грамотност и свързаните с нея математическа и функционална грамотност. Учителите се насочват към методики за използване на inquiry-based-learning стратегията в обучението по физика и астрономия, което способства за реализирането на дейностния подход в обучението. Представят се и разработени примерни задачи за лабораторни упражнения и практикуми, като вниманието на учениците се насочва към същността и методите на научното изследване. Практикумът за създаване на научно-изследователски задачи по зададена тематика, свързана с конкретно учебно съсдържание се реализира екипно. Всяка група екипно работи по дадена задача и представя решенията си пред останалите, които оценяват и допълват решенията. Обсъждат се и се изработват стандарти за оценяване на експерименталната дейност на учениците, която е заложена в учебните програми за съдържание по физика, но липсват стандарти за оценяването й.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: д-р Клавдий Тютюлков
Начин на завършване на обучението: Презентация