Одобрена със заповед № РД09-1995 / 31.03.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е предназначена за учители по природни науки и информационни технологии от всички степени на средното училище. Насочена е към повишаване равнището на тяхната педагогическа квалификация по отношение на адекватно прилагане и интегриране на новите информационни и комуникационни в учебния експеримент. Теоретичната част от програмата (40 %) съдържа информация за: възможности на съвременните компютърни устройства (вкл. смартфони и таблети) за отчитане на стойности на физични и химични величини; възможности на стандартни програмни средства (напр. MS EXCEL) за отчитане и обработка на данни от експеримент; възможности за използване на звуковата карта на обикновен компютър за експериментални цели; общ преглед на съвременното състояние на учебния експеримент, подпомогнат с компютър. Практическата част (60 %) е свързана с приложение на теоретичните знания на практика. Предвижда се индивидуална и групова работа. Като бонус участниците получават програмни приложения, разработени от обучителя.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: д-р Клавдий Тютюлков
Начин на завършване на обучението: Тест; Събеседване