Одобрена със заповед № РД09-659 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Да се се създаде възможност да се презентират актуални форми на визуализацията за педагогическо взаимодействие с ученици и родители по държавния образователен стандарт: «Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование» /2016/, спрямо законът за предучилищното и училищното образование /2016/. Теоретичната част ще позволи на учителите да усвоят визуалните аспекти на педагогическо взаимодействие. Представеният педагогически модел се състои от: визуалните произведения като възможност за повишаване на комуникационната компетентност на учителите в интеркултурна образователна среда и продукти с визуални елементи при етнопедагогическо взаимодействие: «Учител – ученици». При практическата част ще се осъществи групово взаимодействие с преподавателите, съобразно техният профил на компететност и кариерен статус /старши и главни учители/ за придобиване на базисни умения при създаването на визуални продукти, предназначени за тяхната работа в мултикултурна образователна среда, в контекста на нейните маркери, които се отнасят до религия, етнос, пол и др.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: гл. ас. д-р Радослав Спасов
Начин на завършване на обучението: Презентация