Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Съотношението на практическата и теоретичната част е 60 на 40. Програмата се представя от актуални форми на педагогическо взаимодействие с ученици и родители по държавния образователен стандарт : «Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование» /2016/, спрямо законът за предучилищното и училищното образование. /2016/ В теоретичен план учителите се запознават с проблемите на европейската идентичност и европейската идея, тяхната еволюция и динамика в съвременния свят. Практическата част включва групова дейност на учители, спрямо техният профил на компететност и кариерен статус / младши, старши и главни учители/ за разрешаване на самостоятелни творчески задачи в мултикултурна образователна среда, в зависимост от ценностните ориентации на етническата общност или група с оглед на целите за изграждане на европейска идентичност.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: доц. д-р Алксандър Николов
Начин на завършване на обучението: Процесът на обучение завършва със защита на портфолио по поставени педагогически задачи за апробация в педагогическата практика.