Одобрена със заповед № РД09-1985 / 31.03.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата усъвършенства самоподготовката, организирания отдих, физическата активност и заниманията по интереси при отчитане на възрастовите, индивидуалните възможности и особености и образователните потребности на децата/учениците. Тя включва: игрови технологии за използването им като ефективни методи на обучение, на информация и комуникация; игрови технологии за създаването и поддържането на стимулираща и позитивна игрово-образователна среда. Чрез игровите технологии се насърчава: развитието на децата и на учениците, игрови отношения, неконвенционално общуване и сътрудничество както между учител и деца/ученици и между деца/ученици, между учители и родители в допълнителни/извънучилищни форми на взаимодействие. Изясняват се основните моделни игрови технологии за осигуряването на самоподготовката на учителите и възпитателите, съобразно използването на игровата ситуация като основна форма на организация на взаимодействие по всички образователни направления или като интерактивни форма по учебни предмети. Чрез курса се осигуряват практически възможности за оценяването на технологиите за личните, комуникативните и социални компетенции като вид културни компетенции в играенето. Акцентира се върху параметрите на общуването, поведението и дейностното придобиване на компетенции за игра и учене в зависимост от спецификата на целите на образователното направления/учебния предмет и значението на интерактивните ресурси, които ги систематизират в тематични структури.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: проф. д-р Весела Гюрова, проф. д-р Димитър Гюров
Начин на завършване на обучението: Защита на проект