Одобрена със заповед № РД09-733 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Предвижда се обучението да има за логически център уникалността на игровата култура като компонент на зрялата личност. Проследява се процесът на педагогическо ръководство на играта и възможностите на педагога отговорно да създава условия за социализация на децата в и чрез играта. В процеса на обучение се акцентира върху играта като право на детето, гарантирано в международното законодателство – Конвенция на ООН за правата на детето и разписано в ЗПУО. Предлага се модел за оценяване на отношението на субектите на социалното обкръжение на детето към играта.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: доц. д-р Елена Петкова
Начин на завършване на обучението: Защита на проект