Одобрена със заповед № РД09-657 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата се фокусира върху формиране на умения за работа в реална среда както за търсене на оптимални решения на методически проблеми с оглед подобряване на образователните резултати на децата и на учениците, така и за намиране и прилагане на различни техники за подкрепата и социализирането им; Изяснява се същността на игровата култура като израз на културните компетенции в културата на обществото на основата на разглеждането на теорията на системите – комплексност и контингентност на игровото взаимодействие. Включени са игрови моделни технологии за сдружаване, сприятеляване, комуникация и общуване, когнитивно информиране, емоционално филтриране и функционално-делово партниране. Проследяват се типологии на игровото взаимодействие, свързани с игровия стил на съиграчите в игрови обединения на децата/учениците от европейски, африкански, азиатски, северно и латиноамерикански игри.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: проф. д-р Весела Гюрова, проф. д-р Димитър Гюров
Начин на завършване на обучението: Защита на проект