Одобрена със заповед № РД09-686 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е предназначена за педагогически специалисти – учители по „Човекът и природата“ и „Биология и здравно образование“ в средното училище. Насочена е към повишаване равнището на професионални компетентности, свързани с усъвършенстване на педагогическата практика в съответствие със Закона за предучилищното и училищно образование (2016 г.) и критериите за атестиране. Център в програмата са пътища за оптимизиране на дейностите и усъвършенстване на уменията на учителите за постигане на ДОС за общообразователна и профилирана подготовка и ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Основният инструмент за повишаване качеството на образователния продукт – задачата е представен като същност, структура и формиращи възможности. Видовете задачи като елементен състав и измерение са обвързани с компонентите на процеса обучение, формите на организация и теориите за учене. Предвидената в програмата индивидуална и групова дейност на учителите е в зависимост от учебния предмет/ти и е насочена към конструиране на различни видове задачи за формиране на умения в рамките на общообразователната и профилирана подготовка на учениците и оценяване на напредъка им по критерии.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: проф. д-р Наташа Цанова, доц. д-р Надежда Райчева, доц. д-р Снежана Томова
Начин на завършване на обучението: Защита на проект