Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е предназначена за учители по английски език от начален, прогимназиален и гимназиален етап, които желаят да разширят познанията си в областта на различните стилове и стратегии на учене, за да подпомогнат своите ученици да вземат самостоятелни решения и да планират собственото си учене, да използват активно знанията и уменията си ефективно и уверено в клас и извън училище. Разглеждат се следните теми: Стилове и стратегии на учене (общ преглед); Стилове и стратегии на учене с фокус върху чуждоезиковото обучение; Добри педагогически практики, насърчаващи развиването на ефективни стратегии на учене в обучението по чужд език; Интегриране на развитието на стратегии на учене в урочното планиране. Програмата завършва с тест и представяне на собствена идея за съвкупност от педагогически действия и учебни дейности, насочени към стимулиране на стратегиите и уменията за учене в обучението по чужд език.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: Николина Цветкова
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация