Одобрена със заповед № РД09-254 / 21.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата се представя от технология на социално–педагогическия тренинг за педагогическо взаимодействие с родителя, типове и видове семейства в условията на интекултурна образователна среда. В теоретичен план учителите се запознават с технологията на един вид основна форма за взаимодействие с родителите: етапи, стъпки и равнища. Цел, методи, похвати, средства и резултат. Интерактивната форма за взаимодействие с родители се основава на ДОСПО /2016/, спрямо закона за предучилищното и училищното образование /2016/ ,ДОСГЗЕИО /2016/, Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /2016-2020/. На учителите се предлага примерна апробирана педагогическа технология на социално–педагогически тренинг с родителите по теми, актуални за психическото, физическото и социалното развитие на три – седемгодишното дете /ДОССРПС – 2016/. Практическата част включва работа в групи на учители, спрямо техният профил на компететност и кариерен статус /старши и главни учители/ за разработване модули на тази форма за работа с родителите в условията на на авторски и традиционни детски градини, взависимост от стратегията за развитието на детската градина и избраната от нея програмна система.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: проф. д-р Ирина Колева
Начин на завършване на обучението: Защита на проект