Одобрена със заповед № РД09-1990 / 31.03.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

В програмата се представят теми, обясняващи структурата на българския народ в настоящето и миналото. Разглежда се проблемът за българския етнос, процесите по неговото създаване и развите през вековете. На тази основа се проследява териториалното разположение, разпространение на регионалните групи на българския народ, т. нар. „етнографски групи“. Проследява се произхода и навлизането на чужди етнически общности в състава на българския народ, т. нар. „етнически групи“ на турци, цигани, арменци, евреи, албанци и пр. Разглеждат се проблемите, свързани с основните традиционни религии на общностите в България – християнство, ислям и юдаизъм, както и навлезлите нови техни деноминации и други такива. Проследява се въпросът за това отделните общности какви религии изповядват и тяхното регионално разпространение. На тази стабилна теоретична основа се осъществява практическата част от обучението, която стъпва на индивидуалното, груповото и регионално познание на обучаемите по разглежданите теми. Посредством структурирани дискусии по предварително зададени теми, обвързани с общностите в региона, SWOT анализ на проблемни теми, свързани с образованието в мултикултурна среда, търсене на решения на частни за дадено училище проблеми, чрез метода 635, се постига трайно практическо усвояване на преподаваната материя и осмисляне на нейните широки възможности за въвеждане в работата на всеки обучаем.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: доц. д-р Джени Маджаров
Начин на завършване на обучението: Тест