Одобрена със заповед № РД09-666 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Насочена е към умения за самооценка и оценка на професионалното развитие на учителя по чужд (английски) език. В теоретичната част се дискутират модели на представяне на добри педагогически практики, критерии за вътрешно оценяване, рефлексивно оценяване и самооценяване. Обсъждат се национални и международни стандарти за компетентности на учителя по чужд език, елементи на педагогическото портфолио и компетентности, които те удостоверяват (Наредба 12 и Европейско портфолио за учители по чужд език). Демонстрират се възможности на съвременни електронни технологии за събиране и представяне на продукти на педагогическата практика, както и използването им за атестиране и проследяване на професионалното развитие на педагогическите кадри. Практическата част е ориентирана към изработване на собствено електронно портфолио и осигуряване на ясна връзка на елементите му с доказването на конкретни професионални компетентности. При завършване на обучението, всеки участник представя и аргументира избор на артефакти и технологии за представянето им в собствено портфолио в електронна форма. Частично-присъствената форма се провежда в 50% присъствени занятия, осигурена е онлайн подкрепа и обратна връзка. Дистанционната форма се провежда 100% неприсъствено, в електронна среда, с интерактивни видео занятия и материали в традиционна и електронна форма, онлайн подкрепа и обратна връзка. Присъствената форма е в 100% присъствени занятия в компютърна зала.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: гл. ас. д-р Анелия Кременска
Начин на завършване на обучението: Презентация