Одобрена със заповед № РД09-725 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Динамичните промени в съвременното общество са предпоставка за предлагане и разработване на иновативни форми на обучение, задоволяващи по-добре потребностите на новата генерация обучаеми. Постоянното усъвършенстване на професионалните умения и усвояване на нови знания са ключов елемент за качествено образование. Подобряването на качеството на обучение е възможно чрез интегриране на съвременни форми за управление на знания и преподаване. Програмата е насочена към повишаване на професионалната квалификация на учителите в съответствие със Закона за предучилищното и училищно образование и критериите за атестиране. Теоретичната част обхваща въпроси, насочени към организация, структура и функциониране на утвърдени електронни платформи за дистанционно обучение. Акцентира се върху етапите на планиране, дизайн и реализация на интерактивно дистанционно обучение. Фокусира се върху методи и средства за създаване на учебно съдържание. Практическата част е насочена към работа с платформа за персонализирано управление на електронно обучение – разработване на модули за електронно обучение (е-обучение), виртуални библиотеки от знания и виртуални симулатори; внедряване на разработените модули в средата за е-обучение; създаване на тестове и проверка на знания на обучаемите чрез средата за е-обучение. При завършване на обучението, участниците ще могат да предлагат иновативни форми на обучение, чрез създаване, управление и разпространение на електронно съдържание до специфични групи обучаеми.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: доц. д-р Кирил Късев, доц. д-р Мария Ненова
Начин на завършване на обучението: Защита на проект