Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Екологичното образование е насочено към формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка и единство с оглед опазване на екологичното равновесие. Поставя акцент върху екологичните закони и на здравословния стил на живот и върху отговорността на човека и обществото за тяхното спазване. Екологичното образование може да се разглежда като централна, ключова част на широко обществено движение с цел да се оптимизира използването и опазването на природата за достигане на устойчиво развитие на отделните страни и света като цяло. Екологичното образование на съвременния етап се съотнася с такива проблеми като здраве, здравословен начин на живот, човешки права, справедливост, безопасност, социална, религиозна и политическа толерантност. Те са насочени не толкова към съвременния свят, колкото към бъдещето на планетата. Основната цел на курса на обучението по Екологично образование е да улесни училищата в процеса на създаването и поддържането на Програма за управление на околната среда чрез насърчаване на прилагането система от мерки на всички равнища на организация и управление на процесите в училище и чрез участието на цялата училищна общност. В същото време включените в курса на обучение гледни точки, проблеми и възможни решения предоставят възможност на всяко училище да развива своята организационна култура чрез изграждането и утвърждаването на система от ценности като сътрудничество, солидарност, отговорност.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: гл. ас. д-р Никола Бенин, Радка Данчовска
Начин на завършване на обучението: Презентация