Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Съотношението на практическата и теоретичната част е 60 на 40. Програмата се представя от фунционален и SWOT анализ за приложение на ДОС по предучилищно образование /2016/, спрямо закона за предучилищното и училищното образование. В теоретичен план учителите се запознават с водещите психологически и педагогически подходи за цялостна организация на субект – субектниятпроцес на педагогическо взаимодействие в условиятанадетската градина. Разлеждат се параметрите за избор на програмна система, спрямостратегията за развитието на конкретен тип и вид детска градина. Предлага се технология на основни и допълнителниформи на педагогическо взаимодействие в детската градина. Практическата част включвагруповадейност с интерактивниметоди за анализ от учителите на приложението на видовете компетентности по образователнинаправлния.Изясняват се функциите на учителите по ДОСПО, спрямотехниятпрофил на компетентност и кариерен статус./ старши и главни учители/ за разработване примерен дневен режим по субект – субектнияторганизационен подход в авторски и традиционни детски градини, взависимост от стратегията за развитието на детската градина и избраната от неяпрограмна система.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: проф. д-р Ирина Колева
Начин на завършване на обучението: Защита на проект; Защита на разработен анализ на ДОСПО и визия за неговото приложение в конкретната детска градина.