Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата се характеризира със своята актуалност и значимост, поради факта, че в учебния процес учителите трябва да умеят да осъществяват диагностични процедури, чрез които да установят равнището на познанията на учениците към даден момент, да поставят съответната „диагноза“ относно знанията (техният обем, дали са разбрали това, което се изучава, доколко могат да го прилагат и пр.) и на тази основа да се вземат адекватни мерки за преодоляване на пропуските. В тази връзка при диагностичното изследване, прилайки необходимите диагностични процедури, учителите могат да вземат оптимални педагогически решения, които биха оптимизирали цялостно учебно-възпитателния процес. Проблематиката, която се съдържа в настоящата програма, е тясно свързана с нейната същност и включва следните основни теми: (1) Методологически основи на педагогическите изследвания. Типология (2) Педагогическа диагностика-същност, специфика. (3) Планиране, подготовка и организация за извършване на диагностично изследване. (4) Диагностични методи. Инструментариум. (5) Представяне и анализ на резултатите от диагностично изследване (статистическа обработка на количествени резултати; анализ и интерпретация на резултатите). (6) Разработване на проект на диагностично изследване.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: доц. д-р Катя Стоянова
Начин на завършване на обучението: Защита на проект; Презентация