Одобрена със заповед № РД09-654 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата представя интеркултурен модел за педагогическо взаимодействие в системата на предучилищното и училищното образование. Основава се на идеята за ролята, значението и мотивиращата сила на знанието за собствената и чуждата култура за формиране на емпатийно поведение у децата още в предучилищния етап от образователния процес. В теоретичен план програмата се базира на автори, изследващи ролята на народната култура в европейски мащаб при формирането на национално съзнание, емпатийно поведение, модели на ежедневно съжителство и др. Тук могат да бъдат споменати изследванията на П. Бърк, Н. Елиас, Ф. Бродел и др. В българската научна литература подобни изследвания също не липсавт, като е редно да се споменат имената на Цв. Георгиева, Ел. Цанева, В. Тепавичаров и др. Всички те обръщат внимание на това, как запознаването с народните традиции, празници и обичаи, усвоении въз основа на дългогодишно добросъседско съжителство, създават модели на толерантно поведение. В план етнопедагогика и етнопсихология програмата се базира на разработените от проф. д-р Ирина Колева модели на етнопедагогическо и етнопсихологопедагогическо взаимодействие в интеркултурна среда. Изправена пред нови предизвикателства днес Европа без съмнение се нуждае от реанимиране на тези модели, изпитани през вековете, за да продължи мирното си съществуване. Програмата залага на интерактивни методи, предназначении за деца от предучилищната и начална училищна възраст.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: гл. ас. д-р Виолета Коцева-Попова
Начин на завършване на обучението: Защита на проект