Одобрена със заповед № РД09-1994 / 31.03.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата включва теоретична и практическа част. Програмата се фокусира върху възможностите на училищните екипи да реализират своите идеи с подкрепата на европейските структурни и инвестиционни фондове. Последователно се анализират етапите на възникване и оформяне на проектната идея, разработване на проектното предложение в съдържателната и финансовата му част; реализация на проектните дейности и тяхното отчитане.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: маг. Керанка Байчева
Начин на завършване на обучението: Защита на проект