Одобрена със заповед РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Акцентите в съдържанието на програмата са: Традиционни и съвременни политики и обществени практики, свързани с ранното детско развитие и образование, отразени в нормативни документи и проучвания на ангажирани с проблематиката институции; Актуални стандарти, отразяващи основните постижения в опита на детето в ранна възраст, в процеса на неговото физическо, познавателно, социално, емоционално и езиково развитие, които се проявяват в многообразие от компетентности, знания и действия и се формират в хода на активното му взаимодействие със света; Функционални стратегии за лицата, които се грижат за деца от визирания възрастовия интервал, ориентиращи взаимодействията на възрастните и детето към създаването на благоприятна и стимулираща среда за разнообразни активности, развитие и постижения във всички основни области.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: проф. д-р Любослава Пенева
Начин на завършване на обучението: Тест