Одобрена със заповед № РД09-701 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Обучението по математика в началното училище полага основите на училищната математика. Извършва се преход от математическите знания на децата, получени в детската градина, като се надграждат, за приложение в следващите касове. Предвижда се обучението да разкрие спецификата при формиране на знания и умения при овладяване на аритметични, алгебрични и геометрични знания. Уточняват се основни педагогически стратегии при работа с изявени ученици и при подготовка за математически състезания. Усвояват се умения за създаване на интерактивни математически игри и упражнения, които имат за цел да подпомогнат учебния процес.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: доц. д-р Красимира Димитрова
Начин на завършване на обучението: Защита на проект