Одобрена със Заповед № РД09-694/23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е предназначена за учители по човекът и природата и химия и опазване на околната среда. Насочена е към повишаване равнището на педагогическата им квалификация по отношение на планирането и използването на ефективни иновативни методи, основани на сътрудничество и активно взаимодействие между участниците в процеса на обучение. Теоретическата част от програмата е ориентирана към: запознаване със същността на конструктивистките подходи и интерактивните методи като основен фактор за повишаване на мотивацията за учене по химия и на природонаучната грамотност на учениците; разкриване на значението на тези подходи и методи за хуманизация на обучението по химия и на възможностите за приложението им при различно учебно съдържание и за постигане на разнообразни образователни цели. Във фокуса на обучението е и формирането на социално-личностни умения на учениците (soft-skills), като съществена част от ключовите компетентности. Практическата част включва тренинг, при който учителите: участват активно в различни варианти на интерактивни методи и в решаване на проблеми в реален контекст; предлагат варианти за конкретизация на изследователския подход и проблемно-базираното обучение по химия в съответствие с учебното съдържание и учебните програми; конструират модели на уроци с приложение на познатите им вече интерактивни методи.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: проф. д-р Адриана Тафрова-Григорова, доц. д-р Милена Иванова, доц. д-р Елена Бояджиева
Начин на завършване на обучението: Представяне и защита на 2 планирани урока с приложение на интерактивни и активни методи