# Наименование на програмата
1. Активно и интерактивно обучение по химия и опазване на околната среда
Лектори: проф. д-р Адриана Тафрова-Григорова, доц. д-р Милена Иванова, доц. д-р Елена Бояджиева
Информация
2. Актуални въпроси от обучението по математика в началното училище
Лектор: доц. д-р Красимира Димитрова
Информация
3. Актуални политики, стандарти и стратегии за ранно детско развитие и образование
Лектор: проф. д-р Любослава Пенева
Информация
4. В лоното на културата: интеркултурен модел за педагогическо взаимодействие в системата на предучилищното образование и начален етап на основната образователна степен
Лектор: гл. ас. д-р Виолета Коцева-Попова
Информация
5. Възможности за финансиране на идеи в образованието, проектно планиране, подготовка и реализация на проектни дейности
Лектор: маг. Керанка Байчева
Информация
6. Детският музикален фолклор в детската градина
Лектор: Ирена Букурущлиева-Калянджиева
Информация
7. Диагностичната дейност на учителя
Лектор: доц. д-р инж. Катя Стоянова
Информация
8. Държавният образователен стандарт по предучилищно образование: парадигми и концепти
Лектор: проф. д-р Ирина Колева
Информация
9. Екологично образование
Лектори: гл. ас. д-р Никола Бенин, Радка Данчовска
Информация
10. Електронни форми за дистанционно обучение
Лектори: доц. д-р Кирил Късев, доц. д-р Мария Ненова
Информация
11. Електронното портфолио като инструмент за атестиране и професионално развитие на учителя по чужд (английски) език
Лектор: гл. ас. д-р Анелия Кременска
Информация
12. Етническа и религиозна толерантност и рефлексия в условията на интеркултурна образователна среда
Лектор: доц. д-р Александър Николов
Информация
13. Етнически и религиозни общности в България. Прилагане на модели за обучение в мултикултурна среда
Лектор: доц. д-р Джени Маджаров
Информация
14. Етнопедагогически модели за взаимодействие с родителите в условията на детската градина
Лектор: проф. д-р Ирина Колева
Информация
15. Ефективни стратегии за учене в контекста на чуждоезиковото обучение
Лектор: Николина Цветкова
Информация
16. Задачата като основен инструмент за формиране на умения и тяхното оценяване
Лектори: проф. д-р Наташа Цанова, доц. д-р Надежда Райчева, доц. д-р Снежана Томова
Информация
17. Игрова култура в образователното пространство – интерактивна типология на игрите на децата/учениците по света
Лектори: проф. д-р Весела Гюрова, проф. д-р Димитър Гюров
Информация
18. Игрова култура на детето и педагога при социализиране в условията на предучилищното образование
Лектор: доц. д-р Елена Петкова
Информация
19. Игрови моделни технологии и културни компетенции в предучилищното образование
Лектори: проф. д-р Весела Гюрова, проф. д-р Димитър Гюров
Информация
20. Идеята за Европа. Европейската идентичност. Европейски пожелателни и директивни документи за социокултурна компетентност на учителя
Лектор: доц. д-р Александър Николов
Информация
21. Изграждане на логическо мислене при обучението по природна география
Лектор: ас. д-р Димитър Иванов
Информация
22. Изграждане на логическо мислене при обучението по социално-икономическа (обществена) география
Лектор: ас. д-р Димитър Иванов
Информация
23. Използване на Arduino при провеждане на учебен експеримент
Лектор: д-р Клавдий Тютюлков
Информация
24. Използване на информационни и комуникационни технологии при провеждане на учебен експеримент
Лектор: д-р Клавдий Тютюлков
Информация
25. Използването на визуални продукти от педагогически специалисти в процеса на обучение в средното образование
Лектор: гл. ас. д-р Радослав Спасов
Информация
26. Изследователският подход в обучението по „физика“ и „човекът и природата“ като съвременна образователна стратегия
Лектор: д-р Клавдий Тютюлков
Информация
27. Иновативното образование: как да изобретяваме нови модели на поведение
Лектор: доц. д-р Веселин Тепавичаров
Информация
28. Иновации в обучението по български език. Стандарти, учебни програми, учебници, методи и похвати на преподаване
Лектор: проф. д-р Татяна Ангелова
Информация
29. Иновационни педагогически практики в обучението по биология
Лектори: проф. д-р Наташа Цанова, доц. д-р Надежда Райчева, гл. ас. д-р Иса Хаджиали
Информация
30. Иновационни педагогически практики по чужд (английски) език в традиционна и електронна среда
Лектор: гл. ас. д-р Анелия Кременска
Информация
31. Иновационното педагогическо изследване и неговото популяризиране
Лектори: Любомира Христова, проф. д-р Ирина Колева
Информация
32. Интерактивни модели за взаимодействието в „Околен свят“ като единна система „детска градина-начално училище“
Лектори: проф. д-р Весела Гюрова, проф. д-р Димитър Гюров
Информация
33. Интерактивни технологии за педагогическо образование на родителите
Лектор: проф. д-р Радослав Пенев
Информация
34. Интерактивно обучение по вероятности и статистика
Лектор: доц. д-р Елена Каращранова
Информация
35. Интеркултурни модели на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина
Лектор: проф. д-р Ирина Колева
Информация
36. Интеркултурното образование в системата на педагогическо взаимодействие: „учител–ученик–родител“
Лектор: проф. д-р Ирина Колева
Информация
37. Информационни и комуникационни технологии в обучението по химия
Лектор: доц. д-р Милена Иванова
Информация
38. Качество на образованието в детската градина
Лектор: проф. д-р Весела Гюрова, проф. д-р Димитър Гюров
Информация
39. Консуматорство, агресия, функционална неграмотност. Методика за превенция в детската градина и в училище
Лектор: доц. д-р Елена Петкова
Информация
40. Култура и личност. Педагогически модел за работа в интеркултурна среда в системата на училищното образование
Лектор: гл. ас. д-р Виолета Коцева-Попова
Информация
41. Майсторски клас: Рефлексивни иновативни педагогически технологии
Лектори: проф. д-р Ирина Колева, доц. д-р Елена Петкова, Любомира Христова
Информация
42. Междупредметната интеграция в обучението по природни науки – технология за реализиране и оценяване
Лектори: проф. д-р Наташа Цанова, доц. д-р Надежда Райчева, гл. ас. д-р Иса Хаджиали
Информация
43. Мобилни технологии за формиращо оценяване в обучението
Лектор: гл. ас. д-р Ивелина Коцева
Информация
44. Модели на училищна политика за намаляване на дела на отпадналите от училище и преждевременно напусналите образователната система ученици
Лектор: проф. д-р Ирина Колева
Информация
45. Мотивация и самостоятелно учене на учениците: подходи, инструменти и оценяване
Лектори: доц. д-р Елена Бояджиева, доц. д-р Милена Иванова
Информация
46. Насърчаване и повишаване на грамотността чрез обучението по български език. Базова грамотност, читателска грамотност и функционална грамотност. Методи и похвати на преподаване, оценяване. Из опита на международните изследвания PIRLS и PISA
Лектор: проф. д-р Татяна Ангелова
Информация
47. Образование за демократично гражданство
Лектори: гл. ас. д-р Никола Бенин, Радка Данчовска
Информация
48. Организационна и технологична инфраструктура за дистанционно обучение
Лектори: доц. д-р Кирил Късев, доц. д-р Мария Ненова
Информация
49. Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина
Лектор: проф. д-р Ирина Колева
Информация
50. Оценяване на учебните резултати по български език. Стандартът за оценяване и неговото приложение в практиката (прогимназиален, гимназиален етап, външно оценяване, вътрешно оценяване, формиращо оценяване)
Лектор: проф. д-р Татяна Ангелова
Информация
51. Подготовка на учителите за обучение чрез проучване
Лектори: гл. ас. д-р Никола Бенин, Радка Данчовска
Информация
52. Подходи на педагогическо взаимодействие: семейство – детска градина
Лектор: проф. д-р Ирина Колева
Информация
53. Портфолиото като инструмент за атестиране и професионално развитие на учителя по биология
Лектори: проф. д-р Наташа Цанова, доц. д-р Надежда Райчева, гл. ас. д-р Иса Хаджиали
Информация
54. Права на детето и справедливост в образованието
Лектор: доц. д-р Елена Петкова
Информация
55. Празничен календар на етническите и религиозни общности в България и прилагане на модели за обучение в мултикултурна среда
Лектор: доц. д-р Джени Маджаров
Информация
56. Превенция на агресията в начален етап на основната образователна степен
Лектор: доц. д-р Катерина Илкова
Информация
57. Приложната екология в контекста на ДОС за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
Лектор: маг. Владимир Стефанов
Информация
58. Приобщаващо обучение на деца/ученици със специални образователни потребности
Лектор: доц. д-р Хрисула Недялкова
Информация
59. Проблеми на европейската средновековна история
Лектор: д-р Никола Дюлгеров
Информация
60. Проблемно-базирано обучение – иновативна педагогическа парадигма в обучението на учениците
Лектори: гл. ас. д-р Никола Бенин. Радка Данчовска
Информация
61. Програмната система в предучилищното образование: философия и практика
Лектор: проф. д-р Ирина Колева
Информация
62. Програмните системи и образователни стратегии – традиции и иновации в европейското пространство
Лектори: проф. д-р Весела Гюрова, проф. д-р Димитър Гюров
Информация
63. Проектно-базирана учебна дейност в условията на груповата форма на обучение
Лектори: гл. ас. д-р Никола Бенин. Радка Данчовска
Информация
64. Професионализмът на учителя за изграждане на европейски ключови компетенции на децата/учениците
Лектори: проф. д-р Весела Гюрова, проф. д-р Димитър Гюров
Информация
65. Професионално-педагогическата рефлексия на учителя по природни науки
Лектори: проф. д-р Наташа Цанова, доц. д-р Надежда Райчева, доц. д-р Снежана Томова, гл. ас. д-р Иса Хаджиали
Информация
66. Профилирано обучение и подготовка на ученици с изявени интереси по биология
Лектори: проф. д-р Наташа Цанова, доц. д-р Снежана Томова, гл. ас. д-р Иса Хаджиали
Информация
67. Разработване на учебно съдържание с помощта на съвременни интерактивни информационни и комуникационни технологии
Лектори: доц. д-р Кирил Късев, доц. д-р Мария Ненова
Информация
68. Ранно обучение по четене
Лектори: гл. ас. д-р Никола Бенин. Радка Данчовска
Информация
69. Религиозни различия и междукултурно образователно взаимодействие
Лектор: проф. д-р Иван Камбуров
Информация
70. Самооценяване на учениците: подходи и инструменти
Лектори: доц. д-р Милена Иванова, доц. д-р Елена Бояджиева
Информация
71. Семейни форми и семейна обредност в България. Прилагане на модели за обучение в мултикултурна среда
Лектор: доц. д-р Джени Маджаров
Информация
72. Социокултурни компетентности на педагогическите специалисти за индискриминация
Лектор: Лало Каменов
Информация
73. Споделена методика за привлекателно и модерно обучение по математика
Лектор: маг. Иван Миронов
Информация
74. Съвременни аспекти в обучението по химия: стандарти, цели, подходи, мотивация и оценяване
Лектори: доц. д-р Милена Иванова, доц. д-р Елена Бояджиева
Информация
75. Съвременни аспекти при формиране на елементарни математически представи
Лектор: доц. д-р Красимира Димитрова
Информация
76. Съвременни образователни технологии в професионалното образование и обучение
Лектор: доц. д-р Катя Стоянова
Информация
77. Съвременни подходи в обучението по чужд език
Лектор: Николина Цветкова
Информация
78. Сътрудничеството в образованието – иновативна технология за обучение и развитие на ученика
Лектори: гл. ас. д-р Никола Бенин, Радка Данчовска
Информация
79. Техники за стимулиране на образно-емоционалното възприемане на словесно художествено произведение в обучението по „Български език и литература“ в началното училище
Лектор: гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева
Информация
80. Усвояване на българския книжовен език. Стандартът и неговото приложение в обучението по български език на деца с домашен език турски, ромски, друг. Билингвални технологии, изходно ниво
Лектор: проф. д-р Татяна Ангелова
Информация
81. Учителят за формиране на икономически и управленски знания като основа за успешна житейска реализация на възпитаника
Лектор: доц. д-р Дончо Керемидчиев
Информация
82. Формиране и оценяване на ключови компетентности в обучението по природни науки
Лектори: доц. д-р Снежана Томова, проф. д-р Адриана Тафрова-Григорова. доц. д-р Мая Гайдарова
Информация
83. Формиране на функционална грамотност и метакогнитивни компетентности в началното училище
Лектор: проф. д-р Емилия Василева
Информация